Goodbye Nadine Gordimer – July 13, 2014

Nadine 1africaNadine

Via 21 Icons

Nadine Gordimer dies at 90.

Nadine’s wiki here